Naše webová stránka používá cookies, který je nutný pro základní provoz. Pro lepší funkčnost můžete povolit soubory cookies marketingového stylu, kterými přijmete Pravidla o ochraně osobních údajů.

ZLATÉ ŠPERKY -50%

naše cena 6 490 Kč (254 €)
naše cena 2 990 Kč (117 €)
naše cena 2 650 Kč (104 €)

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 2 990 Kč (117 €)
naše cena 2 590 Kč (102 €)

Obchodní podmínky

Provozovatelem a vlastníkem e-shopu www.zlatolevne.cz je firma Vladimír Babič,  se sídlem Hýlov 80, 742 83 Klimkovice,                IČO: 43555969, podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku, registrován na puncovním úřadě pod j.č. 4543 ,                                  tel.: +420 776 640 719, e-mail: zlatolevne@centrum.cz .    Prodává zboží označené OV, BIL a kk (příklad OV123, BIL123 a kk123).

Ve spolupráci: B&B Goldinvestic s.r.o.  , prodává zboží označené OV+, K a N (příklad …(OV+123),( N123)(K123)                                    Tel.: +420 776 640 719 E-mail: zlatolevne@centrum.cz IČO : 28632028, registrován na puncovním úřadě pod j.č. 10715 Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 35717.

 

Obchodní podmínky a záruka:


Všeobecná ustanovení

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva
Je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel/prodávající
Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Spotřebitel - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Podnikatel - který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

Zlato nové - Zlaté šperky zakoupené od certifikovaných zlatníků a velkoobchodních prodejců.

Zlato zánovní - Krátkodobě používané nebo nepoužité zlaté šperky k nerozeznání od nových.(např. nevhodný dar).

Zlato použité - Používané zlaté šperky, které jsou opuncovány, vyčištěny ultrazvukem a vyleštěny, k nerozeznání od nových                                        zlatých šperků. (Velmi výhodná cena).

 

Registrace
Nakupování v internetovém obchodě není podmíněno registrací. Registrace zákazníků je zdarma. Zákazník, který se zaregistruje, získá přístup ke svému osobnímu účtu, na kterém může sledovat stav svých objednávek (přijatá, expedováno zboží, apod.).

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


Výběr zboží
Výběr zboží v elektronickém obchodě lze provést rychle a pohodlně. Pro zobrazení více informací o vybraném zboží klikněte přímo na typ konkrétního zboží. V zobrazeném detailu si pak můžete prohlédnout obrázek a ostatní parametry.


Ceny
Všechny ceny jsou konečné. Vždy zaplatíte pouze cenu výrobku, která je uvedena na našich stránkách. V případě změny kupní ceny u nepotvrzené objednávky je zákazník informován. Ten se pak rozhodne, zda se změnou souhlasí nebo objednávku zruší. Snažíme se ceny garantovat a změna se děje pouze výjimečně. Ceny jsou platné do odvolání. (Poskytujeme slevy, které ceny výrobků snižují. Jednotlivé akční slevy se nedají vzájemně kombinovat a sčítat.)
Pokud není platba za zboží připsána na náš účet do 5. pracovního dne od pořízení objednávky, bude objednávka stornována a zboží bude nabídnuto k dalšímu prodeji.

Obchodní podmínky pro Bazar použitého či opotřebovaného zboží a záruka

Při prodeji použitého zboží prodávající ze zákona neodpovídá za vady, které se projeví později, než při převzetí zboží. U prodeje použitého zboží se záruka nevztahuje na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení , které měla věc při převzetí kupujícím. Záruku poskytujeme 12 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Prodávající odpovídá podle § 616 odst. 1 obč. zák. pouze za vady, které prodávaná věc má již při převzetí (což musí kupující prokázat), přičemž se za takové vady nepovažují vady odpovídající míře běžného opotřebení. Pokud se však vada vyskytne v prvních dvanácti měsících (§620, 626 o.z.) po převzetí zboží, musí prokazovat prodávající, že vada vznikla teprve po převzetí zboží - pokud to neprokáže, zákon stanoví v § 616 odst. 4 vyvratitelnou domněnku, že se jedná o vadu, která již existovala v době převzetí. Nejde však o záruku (tou je totiž odpovědnost za vady, které se projeví až po převzetí zboží).

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@provysavace.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:


1. Délka záruky

Délka záruky u nových výrobků je 24 měsíců. Zákazník je srozuměn s tím, že zboží se zárukou kratší než 24 měsíců je použité. Na použité zboží  je poskytována záruka 3 měsíce.


2. Uplatnění záruky

Kupující je povinen doručit reklamovanou věc na své náklady a riziko na adresu reklamačního oddělení (uvedena v záručním listu). Je třeba informovat se dopředu u prodávajícího, zda se adresa nezměnila. K zásilce musí být přiložena kopie faktury a co nejpřesnější popis závady. Zboží musí být řádně zabaleno a zajištěno proti poškození během přepravy. Součástí musí být také veškeré příslušenství, které bylo společně s reklamovanou věcí při nákupu dodáno (CD nosiče, kabely, dokumentace...). Zboží zaslané na náklady prodávajícího či na dobírku nebude přijato. Při chybném nebo neúplném popisu závady, taktéž v případě, že věc nebude vykazovat popsanou závadu, resp. se na závadu záruka nevztahuje, může být naúčtován kupujícímu poplatek ve výši 170 Kč (výše dopravy nazpět k zákazníkovi).


3. Způsob řešení záruky

Prodávající si vyhrazuje právo zajistit opravu resp. výměnu zboží prostřednictvím pověřené servisní organizace. V případě výměny bude kupujícímu zaslán výrobek stejných či lepších parametrů. Dle vlastního uvážení může prodávající vyřešit reklamaci vrácením zaplacené částky. Prodávající se zavazuje, že reklamaci vyřeší co nejrychleji, nejpozději však do 30ti dnů. Vyreklamovaná věc bude zaslána kupujícímu zpět na náklady prodávajícího.


4. Zánik na uplatnění záruky

Záruka se nevztahuje:

- na vady vzniklé při poškození, zejména mechanickém, které bylo způsobeno nevhodnou manipulací nebo nešetrným či neodborným zacházením
- na vady vzniklé při dopravě a vinou špatného skladování
- na zboží, u něhož byly porušeny ochranné nálepky, pečeti, nálepky se sériovým číslem a podobně
- na vady vzniklé připojením zařízení na elektrickou síť, která neodpovídá platné státní normě
- na vady vzniklé nedostatečným zabezpečením zařízení proti vlivům okolního prostředí (otřesy, prach, vlhkost, elektrostatické   a elektromagnetické pole, teplota atd.)
- na vady vzniklé vinou nevhodného spotřebního materiálu, nebo při překročení jeho životnosti
- použitím nesprávného (nelegálního) programového vybavení (škody způsobené počítačovými viry)
- v případě neodborného servisního zásahu jinou, než prodávajícím pověřenou osobou
- na vady vzniklé živelnou pohromou


Rada na závěr: Pokud zjistíte, že výrobek má závadu, před jeho zasláním na reklamaci nám popište problém na náš e-mail zlatolevne@centrum.cz, nebo nám zavolejte +420 776 640 719, +420 777 890 376. Často se stává, že závada se dá velmi snadno pomocí naší rady odstranit.
Podmínky a postup pro uplatnění práva odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace

Objednáváte-li zboží jako soukromá osoba (nikoli tedy na IČO), máte v souladu s § 53 (7) občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění vám bude vrácena kupní cena.

Může využít formulář pro odstoupení od smlouvy.

Odešlete dopis (email) s textem: "o odstoupení od smlouvy (číslo objednávky) s žádostí o vrácení uhrazené částky za zboží". Alternativně lze uvést text obdobného charakteru, ze kterého vyplývá projev vůle odstoupit od smlouvy v zákonné 14ti denní lhůtě.
Vrácené zboží musí být v původním nepoškozeném obalu (může být poškozen úměrně nutnosti vybalení věci). Zboží nesmí jevit známky užívání a musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme vám zboží pojistit.
Vždy, prosím, použijte balícího papíru nebo kartonu tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů a poškození zboží.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vám peníze za zboží budou vráceny na váš účet po doručení zboží na naši adresu do 14-ti kalendářních dnů. Peníze vám budou vráceny na bankovní účet, jiný způsob vrácení peněz není možný.

V případě, odstoupení od kupní smlouvy ve stanovené lhůtě, nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží (náklady na dopravu zboží od spotřebitele k e-shopu a na zabalení zboží pro tuto cestu).

Podmínky pro vrácení peněz
- zboží musí být v neporušeném stavu, bez jakýchkoliv známek použití
- zákazník musí zásilku odeslat do 14 dní (včetně) od obdržení zboží
- písemné odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku pomocí elektronických prostředků s uvedením jména, adresy, druhu zboží, čísla dokladu, čísla bankovního účtu
- zboží se zásadně zasílá běžným balíkem, zásilky dobírkou nebudou přijaty
Nepřevzetí objednaného zboží
UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 500,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou postoupeny smluvní společnosti pro vymáhání a prodej pohledávek k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojené.